O nama

Centar za stratesku analizu je nastao kao potreba društva da bolje razume složenost savremenih izazova, rizika i pretnji. Centar za stratešku analizu(CSA) je nezavistan, neprofitabilan, nevladin think-tank koji okuplja mlade istraživače i eksperte iz oblasti društvenih nauka sa ciljem izrade analiza, studija, publikacija i zajedničkog učešća na projektima. Centar se bavi istraživanjima iz oblasti bezbednosti, hibridnog rata, digitalne bezbednosti, međunarodnih odnosa i geopolitike. Cilj nam je da ponudimo precizne i kvalitetne analize koje će dati svoj doprinos u vidu odgovora na strateške izazove. Centar se zalaže za promociju evropskih vrednosti i jačanje transatlantske saradnje kao i promociju preporuka javnih politika zasnovanih na strateškim analizama.Misija Centar za stratešku analizu(CSA) je da ponudi stratešku viziju kroz naučne principe, precizne analize i programe kako bi se ostvario sveobuhvatan uvid u fenomene bezbednosti, hibridnog rata, sajber bezbednosti, geopolitike i međunarodnih odnosa. Kroz organizaciju konferencija i okruglih stolova centar će promovisati otvoreni dijalog i diskusiju zasnovanu na činjenicama.